published by oto_hc
03/08/2020
title >
Stability
type >
street art
year >
2017
date of photo >
2020-08-03
address >
Russia, Yekaterinburg, Verkh-Isetskiy, Ulitsa Chelyuskintsev, Makarov bridge
artist >aleksm.art (Aleksandr Gushchin)
title >Stability
type >street art
year > 2017
date of photo > 2020-08-03
address >
Russia, Yekaterinburg, Verkh-Isetskiy, Ulitsa Chelyuskintsev, Makarov bridge
social >
tags >
Published by
oto_hc

Do you have additional info?

Similar works